تائثیر اجتمائی بودن در زندگی انسان.

اجتماعی شدن  ، ارزش اجتماعی، انسان شناسی شهری،  جامعه شناسیشهری ،هنجار اجتماعی. مدیریت فرهنگی حوزه شهری در طی برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت باید در جهتتقویت رفتارهای اکتسابی شهر فعالیت هایی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم پایه ریزینمایند . بر این اساس در این مقاله در پی بررسی سوالات ذیل در حوزه فرهنگی واجتماعی مدیریت شهری با تأکید بر فعالیت های مدیریت شهری میباشیم.
 اجتماعی شدن در شهر چه جایگاهی داشته است؟
نقش هنجارهای اجتماعی درساخت شهری چه بوده است؟
ارزش های اجتماعی در شهر به چه مسائلی در شهر پرداختهاست؟
اهمیت نقش اجتماعی شدن در شهر
    از بعد جامعه شناسی و انسان شناسی شهری ، اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری بایدبصورت همه جانبه حیات زندگی شهروندان را در برگیرد؛ و هدف از آن، کسب آگاهی ها والگوهای متنوع زندگی شهری است.
   
اجتماعی شدن یا جامعه پذیری شهری، باید باتوجه به شناخت نیازهای اجتماعی و فرهنگی هر منطقه شهری صورت گیرد . سازمان ها ونهادهای پژوهشی شهرداری با ارائه شناخت منطقی از نیازمندی های هر منطقه شهری ومتناسب با سطح فرهنگی و اجتماعی شهروندان، یکسری از آموزش های اجتماعی را  بطور خاصو یکسری از الگوهای یادگیری اجتماعی را  بطور عام تعلیم دهند؛ و  بصورت کنش متقابلو مستمر  در طی  سال  ترویج دهند .
   
اهداف اساسی جامعه پذیری در شهر این استکه نهادهای فرهنگی ، شهروند را برای کسب مهارت های ضروری زندگی  باید آماده نمایند . نهادهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهرداری از طریق این جامعه پذیری باید بصورتموثر، بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند ، این ارتباط متقابل همان کسب توانائیهای لازم یا همان آموزش های اجتماعی است .
   
از دیگر اهداف جامعه پذیری درشهر این است که از طریق اجتماعی شدن شهروندان با الگوهای رفتار شهروندی ، افرادبتوانند نیازهای خود را به شیوه های قابل قبول حل نمایند. همچنین نهادهای شهری بایدشهروند را در جهت نهادینه کردن و متمرکز ساختن ارزش ها و اعتقادات اساسی که برایزندگی کردن در یک شهر لازم است از طریق اجتماعی شدن آماده نمایند . «1- یکی ازمقاصد جامعه پذیری شهری آموزش قواعد و نظامات اساسی ، از آداب و عادات و رفتارروزمره گرفته تا روشهای علمی ، به افراد است .2- فراگرد جامعه پذیری به همان میزانکه عادات و رفتار فرد را مطابق هنجارهای اجتماعی ، ‌تحت نظم انضباط در می آورد بهامید و آرزو می دهد .3- فراگرد جامعه پذیری شهری از طریق برآورده ساختن آرزوها ،امیدها و سوداهای فردی یا ممانعت از دستیابی بدانها برای فرد هویت می آفریند .4- فرایند جامعه پذیری شهری نقش های اجتماعی و نگرش ها ، انتظارات و گرایشات مربوط بهنقش شهروندان را به افراد جامعه می آموزند . 5- هدف دیگر فرایند جامعه پذیری شهریآموختن مهارت ها است نهادهای فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری با مشارکت سایر نهادهایآموزشی مهمترین وظیفه اجتماعی کردن شهروندان را برای نظم و حل معضلات شهری بر عهدهدارند »  ( علاقه بند ،‌ 1375 ؛ 76 )
در ساخت چنین فرایندی یکسری از عوامل بهنهادهای شهری می توانند در جهت گسترش اجتماعی شدن شهروندان کمک نمایند .
   
خانواده : خانواده به عنوان هسته اصلی هر جامعه ای نقش موثر در فرایند اجتماعی شدنشهری داشته . یکسری از آموزش ها و مهارتهای اجتماعی برای خانواده ها خصوصاً زنان ،‌کودکان انعکاس موثری در تقویت گسترش فرهنگ شهری داشته . بر این اساس نهادهای فرهنگیو اجتماعی شهر با سرمایه گذای و برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی برای آموزش های لازمبه زنان خانه دار در جهت نظم و رعایت فرهنگ شهری و استفاده از الگوهای رفتاری مناسبمی توان به تاثیر این نهاد در توسعه فرهنگ شهروندی اذعان نمود .
    
مدرسه: درجامعه های صنعتی امروز یکی از نهادهایی که در کنار خانواده مستقیماً در اجتماعی شدنافراد جامعه نقش دارد مدرسه است . « در جوامع پیشرفته ، این مسئولیت و اجتماعی شدن، به سازمانهای رسمی مانند مدرسه واگذار شده است . در واقع مدرسه نخستین دستگاهیاست که مسئولیت انتقال دانشها و معارف انباشته شده به فرد را برعهده دارد . مدرسهبه عنوان عامل اجتماعی ساختن بر اساس قواعدی که انتظار می رود هر فرد از آن تبعیتکند سازمان یافته است»  ( کوئن ، 131: 111 )
حوزه فرهنگی و اجتماعی مدیریتشهرداری ، در جهت ارتقاء فرهنگ شهری با مشارکت سازمان آموزش و پرورش فعالیت ها واقدامات مناسبی را انجام داده از فعالیت های این مشارکت ، گسترش و تقویت ورزشهمگانی و اهمیت آن در مدارس ، توسعه ترویج فرهنگ دینی و تجهیزات کتابخانه ای و ... بوده است.
   
رسانه های جمعی: در اغلب کشورهای پیشرفته ، رسانه های جمعی نقشاساسی در فرایند اجتماعی شدن بازی می کنند . ارتباط موثر مدیریت شهرداری با وسایلارتباط جمعی، در زمینه آموزش و کسب مهارت های فرهنگ شهروندی و در زمینه گسترشهنجارهای اجتماعی شهر و انعکاس فرهنگ  شهری از زمینه های موثر اجتماعی شدن شهری میتواند تلقی گردد .
   
مسجد : مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی در اسلام ، در حالحاضر در شهرها نقش موثری در شکل گیری فرهنگ شهروندی می تواند داشته باشد . شهرداریبا مشارکت این پایگاه های شهری در زمینه گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، آموزشهای توسعه فرهنگ شهری و محله ،‌ برگزاری جلسات و کار گروههای اجتماعی، حل معضلات ومشکلات محله و منطقه و..... می توانند در بهینه سازی ، بهبود و برنامه ریزی فرهنگیو اجتماعی شهری موثر واقع گردد.
   
موسسات فرهنگی :  این موسسات در سطح شهر، بامشارکت و نظارت حوزه فرهنگی و اجتماعی، در زمینه ارتقاء فرهنگ شهری با ارائه برنامههای دینی ،  ورزشی ،اجتماعی ، فرهنگی و هنری می توانند شهروندان را برای کسبیادگیری زندگی شهری آماده نماید. و حتی با ارائه خدمات اجتماعی در شهر چون گذراناوقات فراغت ، کانونهای مشاوره ای و ... به حل معضلات و مشکلات شهری و تقویت فرهنگشهری پرداخته.
   
فضاء های ورزشی : از دیگر عوامل ساخت فرایند اجتماعی شدن درشهر، خصوصاً در جهت تقویت وتشویق گسترش ورزش همگانی و پر کردن اوقات فراغت ،فضاءهای ورزشی می باشند که با همکاری هیات ورزش همگانی شهر، خدمات مناسبی در جهتترویج ارتقاء فرهنگ شهری  می توان ارائه داد .
   
   
حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری، از طریق الگوهای رفتار فرهنگی و اجتماعی متناسب باشهر باید به شهروندان رفتارها را آموزش دهند و سودمندی ها و کاربردهای این الگوهارا برای مردم بازگو کنند و از این طریق به بقای شهر و پایداری الگوهای روابط متقابلمیان شهروندان و نهادهای شهری برای حل مشکلات کمک نمایند .
   
نهادهای فرهنگی واجتماعی شهر و شهرداری  نقش یک پزشک را دارند که باید الگوهای رفتاری متناسب با شهر وزندگی شهری را بصورت نسخه ای مناسب برای حل و بهبود معضلات شهری تجویز کنند؛ و درعین حال به دنبال نفی الگوهای غلط زندگی شهری باشند .
   
شهرداری در فضاهایاجتماعی و فرهنگی ، ورزشی ، ‌خانه های فرهنگ ، فرهنگسراها ،‌ و....، قوانین فرهنگیو اجتماعی مطلوب یک شهر ، کسب مهارتهای زندگی شهری ، اثرات اجتماعی و فرهنگی ورزش وبازیهای ورزشی ،‌ نحوه زندگی در آپارتمان ، رعایت قواعد و ضوابط اجتماعی ترافیک ،حل معضلات نابهنجاری های شهری ، آشنایی با بیماری های جسمی و پزشکی در شهر وجلوگیری از عوارض آن و ...  باید آموزش دهد .
   
این گونه فعالیت ها و الگوهایرفتاری از شاخص های اصلی خدمات فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهرداری ها می باشد. حوزههای فرهنگی و اجتماعی شهرداری ها باید به دنبال گسترش ارتقاء عادات و سنت هایفرهنگی و اجتماعی زندگی شهری باشند . در این زمینه تنها نباید یکسویه به این مسئلهتوجه کنند و بصورت همه جانبه در ابعاد کلی و جزئی با توجه به نیازهای عمومی و خصوصیشهر و محلات شهری این الگوها را مدام و مستمر آموزش دهند ؛ علاوه بر این به دنبالقضاوت ها و رفع نواقص خود باشند .

/ 0 نظر / 181 بازدید