چگون یک برنامه ریزی داشته باشیم

 

­ایام ساعات

جمعه

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

ق

ب

ل

ا

ز

ظ

ه

ر

ه

ا

 

1

استراحت

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

مرور درسها یا جبران عقب ماندگیها

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

دید و باز دیدها

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

­ایام ساعات

جمعه

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

ب

ع

د

ا

ز

ظ

ه

ر

ه

ا

 

1

استراحت

نظافت

تفریح

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

مرور درسها یا جبران عقب ماندگیها

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

دید و باز دیدها

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید