متن ترانه چشای تو زنگاریه به رنگ میناکاریه


چشایتوزنگاریهبهرنگمیناکاریه
ازخوشگلیتمنچیبگمباغپرازگلکاریه
دلمبهدنبالتودلخوشحرفایتودلمیکعمرهعاشقه
حرفایتودلمیکعمرهعاشقهخندهلبهایهتو
آسمونمآبیشدههواچهآفتابیشده
غنچهلبهاتوببینبهرنگانابیشده
غنچهلبهاتوببینبهرنگانابیشده
خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
امادلهعاشقهمنبادلهتویرنگه

خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
امادلهعاشقهمنبادلهتویرنگه
توهرگذرهرچیپسرمیخوادتوروایگلبهسر
امانگاتبهمنمیگهمالهمنیبیدردسر
توهرگذرهرچیپسرمیخوادتوروایگلبهسر
امانگاتبهمنمیگهمالهمنیبیدردسر
خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
امادلهعاشقهمنبادلهتویرنگه
خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
امادلهعاشقهمنبادلهتویرنگه
خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
خورشیدخانم
خورشیدخانم
خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
امادلهعاشقهمنبادلهتویرنگه
خورشیدخانمقشنگهسرخوسفیددورنگه
امادلهعاشقهمنبادلهتویرنگه
امادلهعاشقهمنبادلهتویرنگه.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید