علائم اوتیسم.

● مطالعاتFMRI مدارک بیشتری برای اوتیسم فراهم می کند.»

 

  

  علایم اوتیسم شامل سطوح مختلف اختلال در برخوردهای اجتماعی  شامل ارتباط لفظی وغیرلفظی، احساسات و درک متقابل است . یافته های این مطالعه باعثافزایش قدرت این موضوع شده اند  که اختلال در MNS از عوامل اصلی بروز این علایماست.

  به گزارش سایت جامع علوم پزشکی پرتوایران (WWW.Prin.Irوبه نقل از Medinews.Com ، این نتایج از این نظریه حمایت می کند  که یک سیستم آینهای نورونهای مغزی معیوب ، می تواند باعث عدم درک صحیح احساسات سایرینشود.دکترMirella Dapretto استادیار دانشگاه پزشکی  UCLA ومتخصص علوم رفتاری وروانشناسی نیز به این موضوع معتقد است.
 
برای بررسی فعالیتهای آینه ای نورونها، محققین اقدام به انجام  FMRI در12 کودک بیش فعال با اوتیسم در حالیکه در مقابلصورتهای حاکی احساسات مختلف مثل عصبانیت ،ترس، شادی یا غم قرار گرفته بودند ،کردند.
محققین دریافتند همانطور که انتظار می رفت ، سطح فعالیت مغز در نواحی آینه ایبا توانایی درک خود بخود احساسات سایرین بوسیله کودک در ارتباط است. به خصوص ارتباطمنفی مشخصی بین شدت علایم درک موضوعات ADI-R و فعالیت نواحی آینه ای قرار گرفته درقسمت تحتانی سمت راست پیشانی وجود دارد .

  به علاوه ارتباط مثبت مشخصی بین امتیاز مجموع کودکدر تراز امپاتی و فعالیت در این نواحی آینه ای و دو ناحیۀ مهم دیگر در مغز شامل بخشاحساسات و عواطف وامپاتی ،اینسولا وآمیگدال نیز وجود دارد.  

تحقیقات تصویر برداری اخیر نشان داده اند که عدم تواناییکودکان مبتلا به اوتیسم در تقلید می تواند مربوط به اختلال سیستم آینه ای نورونهایمغزی باشد.
  
در یک مطالعه ارائه شده در کنفرانس سالیانه تحقیقات اوتیسم درسیاتل، محققین دانشگاه کالیفرنیا اثبات کردند که ارتباطی مشخص بین عدم توانایی کودکدر درک وتقلید احساس بر روی صورت سایر افراد و عدم وجود فعالیت در سیستم آینه اینورونها وجود دارد .
  
نورونهای آینه ای وقتی فعال می شوند که فرد کاری را باهدف در ذهن خود انجام دهد. به علاوه وقتی فرد عمل مشابهی را در فرد دیگر تماشا میکند نیز این سیستم فعال می شود. دانشمندان سیستم عصبی پذیرفته اند که این سیستمآینه ای فرایندی عصبی است که بوسیله آن فعالیتها ، علایق و احساسات سایر افراد  بهصورت خود بخود درک می شود. افراد مبتلا به اوتیسم نمی توانند با استفاده از سیستمذهن سایر افراد را بخوانند.

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید