تست تورنس 60 سوالی.

تست تورنسآزمون سنجش خلاقیت

تورنسپرسشنامه‌ای را که در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است که هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد.

لطفاً هر یک از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس یکی از پاسخ‌های ارائه شده در زیر هر سؤال را با علامت ( * ) انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

جـــــــدول نــــــرم آزمــــــون تــــــورنس:

میــزان خــلاقیت امتیـــاز

خلاقـــیت بسیـــار زیاد : از 120 الـــی 100

خلاقیــــت زیـــاد : از 100 الـــی 85

متـــوسط : از 85 الــی 75

خلاقیت کـــم : از 75 الــــی 50

خلاقـــیت بسیار کـــم: از 50 الـــی پایین

1- وقتی با یک مساله خیلی مشکلی روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟

الف- گـــریه می‌کنم، چون فکر نمی‌کنم بتوانم مسأله را حل کنم.

ب- گریه نمـــی‌کنم، اما ناراحت می‌شوم.

ج- سعی می‌کنم راه مناسبی بـــرای حل مسأله بیابم.2-
اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید، ناگهان دریابید قطعه مهمی از آن گم کرده‌اید، چه می‌کنید؟

الف- کار ار متوقف می‌کنم.

ب- سعی می‌کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف می‌کنم.

ج- قطعة گم شده را پیدا می‌کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم به جای آن قطعة دیگر می‌سازم.


3-
وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی می‌کنید حدس بزنید افرادی که دور شما هستند دربارة چه چیزی بحث می‌کنند؟

الف- هرگز علاقه‌مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می‌کنند.

ب- گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می‌کنند.

ج- همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می‌کنند.


4-
آیا از حل مسائل دشــــوار لذت می‌برید؟

الف- خیــــــــر، از حل مسائل دشوار لذت نمی‌برم.

ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.

ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.


5-
اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله‌ای را با همکاری حل کنند، چه می‌کنید؟

الف- خودم کاری نمی‌کنم و می‌گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل کنند.

ب- گاهی در آنچه گروه انجام می‌دهد، شرکت می‌کنم.

ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام می‌دهد، شرکت می‌کنم.


6-
وقتــــی که با مسأله تازه‌ای روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟

الف- از کسی می‌خواهم آن را برایم حل کند.

ب- سعی می‌کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.

ج- سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.


7-
اگــــر درگیر حل مسألة مشکل ریاضــــی باشید، چه می‌کنید؟

الف- از معلــــم یا شخصـــــی می‌خواهم به من کمک کند.

ب- یک کتاب ریاضـــی مــربوط به مسأله را می‌خوانم.

ج- از منابعی که در دستـــرس دارم استفاده می‌کنم.


8-
وقتی در گروهی برای حل مسأله‌ای کار می‌کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می‌کنند؟

الف- به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.

ب- گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.

ج- اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.


9-
وقتی با مشکلی غیر عادی مواجه می‌شوید، معمولاً آن را چگونه رفع می‌کنید؟

الف- اغلب از کســـی کمک می‌گیـــــرم.

ب- قبل از اینکه از کسی کمک گیرم مدت کوتاهی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم.

ج- مدتی بسیار طولانــــی تلاش می‌کنم تا خودم آنرا حل کنم.


10-
آیا به نظــــر دیگــــران شما سؤالات مشکلـــی طـــرح می‌کنید؟

الف- خیــــر، این طور فکـــــر نمی‌کنم.

ب- گاهـــی این طور فکر مــی کنم.

ج- اغلب این طــور فکر می‌کنند.


11-
آیا معمولاً دوست دارید به کارهـــای تازه دست بــــزنید؟

الف- معمولاً به کـــارهای تازه دست نمــــی‌زنم.

ب- گاهــــی به کارهای تازه دست می‌زنم.

ج- اغلب به کارهای تازه دست می‌زنم.


12-
وقتـــــی با مسأله پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شوید، چه مـــی‌کنید؟

الف- سعــــی می‌کنم خود را درگیـــر حل آن نکنم.

ب- ممکـــن است زمان کوتاهــــی برای حل آن تلاش کنم.

ج- زمانی بسیار طولانـــی برای حل آن تلاش می‌کنم.


13-
آیا از تجـــارب تازه لذت مـــــی‌برید؟

الف- از تجارب تازه لذت نمـــی‌برم.

ب- گاهــــی از تجارب تازه لذت می‌برم.

ج- از تجارب تازه لذت نمـــی‌برم.


14-
وقتی در موقعیتی قـــــرار می‌گیرید که از عهدة آن برنمی‌آیید.

الف- اغلب به دیگــــران متوسل می‌شوم.

ب- گاهی به دیگران متــــــوسل می‌شوم.

ج- معمولاً تــــرجیح می‌دهم به خودم متکــــی باشم.


15-
به آنچه مستقلاً انجام مــــی‌دهید، چقــــدر اطمینان دارید؟

الف- به آنچه خـــودم مستقلاً انجام می‌دهم اطمینان زیادی ندارم.

ب- به آنچه خــودم مستقلاً انجام می‌دهم تا حدودی اطمینان دارم.

ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مـــی‌دهم اطمینان زیادی دارم.


16-
آیا از انــــجام آزمایش‌های علمـــــی لذت می‌برید؟

الف- از انجام آزمایش لذت نمــــی‌برم.

ب- از انجام آزمایش تا حــــدودی لذت می‌برم.

ج- از انجام آزمایش خیلـــی لذت می‌برم.


17-
آیا هــــرگـــــز به رویا فـــــرو می‌روید؟

الف- خیــــر، من به رویا فرو نمی‌روم.

ب- گاهی، اگـــــر وقت داشته باشم به رویا فرو می‌روم.

ج- اغلب اگـــــر وقت داشته باشم به رویا فــــرو می‌روم.


18-
در بیان مطالب خود با چه سهولتـــی از کلمات استفاده می‌کنید؟

الف- معمـــــولاً اشکـــــــال دارم.

ب- گاهـــــــی اشکــال دارم.

ج- به ندرت اشکـال دارم.


19-
بیان شمـــــا تا چه اندازه خــــــوب است؟

الف- مطالبم را به خوبی بیان نمـــــی‌کنم.

ب- گاهــــی مطالبم را به خوبی بیان می‌کنم.

ج- اغلب مطالبــــم را به خوبـــــــی بیان مــی‌کنم.


20-
نــــوشتن شما تا چه اندازه خــــوب است؟

الف- در نوشتن نظـــــراتم اشکال دارم.

ب- شاید بتوانـــــــم نظراتم را بنویسم.

ج- کاملاً می‌توانــــم نظراتم را بنویسم.


21-
اگر عده‌ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه دربارة موضوعی صحبت کنید تا چه اندازه از عده این کار برخواهید آمد؟

الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگــــی نداشته‌ام.

ب- نهایت سعی خود را خواهــــم کرد تا از عهده آن بر ایم.

ج- به خوبـــی از عهده ‌آن بر خواهــــم آمد.


22-
برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می‌کنید؟

الف- معمــــولاً این کار برایم دشـــوار است.

ب- گاهــی این کار بــرایم آسان است.

ج- اغلب این کار برایم آسان است.


23-
آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟

الف- علاقـــــه‌مند نخواهم بود.

ب- شاید علاقــــه‌مند باشــــم.

ج- همیشه علاقــــه‌مند خــــواهم بود.


۲۴- برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می‌کنید؟

الف- معمولاً این کار برایـــــم دشـــــواراست.

ب- گاهی این کار بــــرایم آســـان است.

ج- اغلب این کار برایم آسـان است.


25-
اگر به ناچار در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه‌های بسیاری را که با حرف « ج » شروع می‌شوند بیان نمایید. تا چه اندازه از عهدة این کار برمی‌آیید؟

الف- چند از عهدة این کار برنمـــی‌آیم.

ب- تا اندازه‌ای از عهدة این کار برنمــــی‌آیم.

ج- در حد خیلی زیادی از عهدة این کار برمـــی‌آیم.


26-
اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه‌ای از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف- چند از عهــــدة این کار برنمی‌آیم.

ب- تا اندازه‌ای از عهدة این کار برنمـــــی‌آیم.

ج- در حد خیلی زیادی از عهدة این کار برمـــی‌آیم.


27-
چند جمله می‌توانید بنویسید که همة آنها با کلمة « همه » شروع شود؟

الف- می‌توانــــم فقط چند تا بنویسم.

ب- می‌توانم تعــــدادی بنویسم.

ج- می‌توانم تعداد زیادی بنـــــویسم.


28-
آیا می‌توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده ممکن دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟

الف-این کار بـــــرایم خیلی دشوار است.

ب- شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگـــــر پیدا کنم.

ج- می‌توانـــم موارد استفادة بسیاری پیدا کنم.


29-
نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقد برایتان آسان است؟

الف- این کار برایـــــم دشــوار است.

ب- می‌توانم چند داسـتان بنویسم.

ج- می‌توانم داستــــان‌های بسیار بنویسم.


30-
کدامیک از موارد زیر برایتان آسان‌ترین است؟

الف- حفظ یک شعـــــر ده بیتی.

ب- تفسیر یک شـــــعر ده‌ بیتی.

ج- سرودن یک شعــــر ده بیتی.


31-
اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای برای روزنامه دربارة جامعة خود بنویسید، ترجیح می‌دهید درباره کدامیک از موارد زیر بنوسید؟

الف- آنچه را که پیش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه می‌کنم.

ب- بر آنچه که پیش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات دیگری می‌افزایم.

ج- پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است به نوشتن مقالة خود اقدام می‌کنم.


32-
از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟

الف- از مطالـــعه کتاب‌های معـــــروف لذب می‌برم.

ب- از مطالعه کتاب‌های معروف و نوشتن چند کتاب توسط خودم لذت می‌برم.

ج- از نوشتن کتاب‌های خـــــودم لذت می‌برم.


33-
در طراحی اسباب‌بازی‌های جدید برای کودکان موفق می‌شوید؟

الف- چندان مـــــــوفق نخواهم بود.

ب- شاید بتوانم چند طـرح ارائه کنم.

ج- می‌توانم طــــــرح‌های بسیاری ارائه کنم.


34-
اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهدة آن برمی‌آیید؟

الف- شکست خواهــــــم خورد.

ب- مشکل خواهــم داشت.

ج- موفق خواهــم شد.


35-
نوشتن مترادف‌های بسیار برای کلمه «سریع» چقدر برایتان آسان است؟

الف- این کار بــــــرایم خیلی دشوار است.

ب- این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج- این کار بــــرایم آسان است.


36-
فرض کنیم همه راه‌های معمولی برای گرم کردن غذا را از دست داده‌ایم، تهیة فهرستی طولانی از راه‌های دیگر برای گرم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟

الف- این کار بـــــرایم خیلی دشوار است.

ب- این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج- این کار بـــرایم آسان است.


37-
اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهدة آن بر می‌آیید؟

الف- به طور کامل از روی یادداشتهایم مــــــی‌خوانم.

ب- بیشتــــر از روی یادداشتهایـم مــــی‌خوانم.

ج- گاهــی به یادداشتهایـم نگاه می‌کنم.


38-
اگر با گروهی از دوستانتان باید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجربه دارید یک ساعت صحبت کنید چه کار می‌کنید؟

الف- سعی می‌کنم از صحبت کــــردن دربارة آن خودداری کنم.

ب- می‌توانم فکـــــــر کنم و چیزهای بگویم.

ج- می‌توانم مدتی طولانـــــی دربارة آن صحبت کنم.


39-
آیا هـــرگــــز به شغلی علاقه‌مندید که مستلــــزم ســر هم کردن داستان در مقــابل شنــــوندگان باشد؟

الف- علاقه‌منــــــد نیستم.

ب- شاید علاقه‌مند باشم.

ج- علاقه‌منـــد هستم.


40-
وقتی ناچار باشید با کسی که فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راه‌های ساده‌تر برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف- معمولاً این کار بــــــــرایم دشوار است.

ب- گاهــــی این کار برایم دشـوار است.

ج- اغلب این کار بـرایم آسان است.


41-
چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؟

الف- معمولاً از ساختن چیـــــــــزهای جدید لذت می‌برم.

ب- گاهی از ساختن چیـــــزهای جدید لذت مـی‌برم.

ج- اغلب از ساختن چیـزهای جدید لذت می‌برم.


42-
با افرادی که به سختی متقاعد می‌شوند چگونه برخورد می‌کنید؟

الف- در یافتــــن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم.

ب- سعــــی می‌کنم برای متقاعد کردن آنها دلایل مختلف بیابم.

ج- برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار مــــی‌یابم.


43-
وقتی می‌خواهید کار پیچیده‌ای را انجام دهید، معمولاً کدام روش را بر می‌گزینید؟

الف- روشــــــــی واحد می‌یابم.

ب- شاید بتـــوانم چند روش بیــابم.

ج- می‌توانم روش‌های متنوعــــــی بیابم.


44-
چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟

الف- کاری که تقریباً همة مـــراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.

ب- کاری را که بخشی از آن از پیش مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتکار باشد.

ج- کاری را که بیشتر مـــــراحل آن نیازمند ابتکار باشد.


45-
آیا توضیح دلایل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک نابهنجار برای شما دشوار است؟

الف- توضیح رفــــتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.

ب- می‌توانم تــــوضیحات کلی ارائه دهم.

ج- می‌توانم تـــــوضیحات بسیاری ارائه دهم.


46-
اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیة فهرستی طولانی از مسایل آن چقدر برایتان دشوار است؟

الف- خیلــــی دشـوار است.

ب- تا حــــدی دشــــــــوار است.

ج- چنـــــــدان هـــــــــم دشوار نیست.


47-
اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهید تا چه اندازه از عهدة این کار بر می‌آیید؟

الف- ارائه پیشنهادهایــــی فراتر از آنچه شــواری شهر قبلاً در نظر گـــرفته است برایم دشوار است.

ب- می‌توانم تعداد اندکی پیشنهاد فــراتر از آنچه قبلاً شورای شهر در نظــر گرفته است ارائه دهم.

ج- مـــی‌توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه قبلاً شورای شــــهر در نظر گرفته است ارائه دهم.


48-

/ 0 نظر / 133 بازدید