Ro چیست؟

پیشرفته ترین روش تصفیه آب ، روش اسمز معکوس (Revers Osmosis) می باشدکه در این فرآیند آب با فار از یک سری غشا نیمه نفوذ پذیر(Permeable memberance semi) عبور داده می شود. این فشار خارجی از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است در نتیجه مولوکولهای کوچکتر از منافذ غشا عبور می کنند در حالیکه مولوکولهای بزرگ قادر به عبور از غشا نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشا عبور داده شده و دفع می گردند.
در این فرآیند میکروارگانیسم هایی از آب حذفمی شوند. به طور کلی این فرآیند برای شیرین کردن آبهای شور به مار می رود ولی در سالهای اخیر برای حذف آلاینده های خاص نظیر نیترات نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اسمز معکوس (Revers Osmosis) روش تصفیه فیزیکی و نوعی فیلتراسیون است که نیاز به مواد شیمیایی ندارد. در اغلب منابع از اسمز معکوس (Revers Osmosis) به عنوان روشی موفق و اقتصادی در دراز مدت برای کنترل آلاینده های آّ از جمله نیترات یا شده است. در این روش علاوه بر نیترات ، کل جامدات محلول (TDS) اب نیز تا میزان 99.5 در صد کاهش می یابد.

بر گرفته از یکی از کاتالوگ های ماهیران